Skip to main content

    “AVTOSHEM” LLC
RA, Yerevan
118 Nar-Dos street
tel: +374 91-83-63-73
mail: avtoshem1@mail.ru

“AVTOSHEM” LLC
RA, Yerevan
Administrativ district Achapnyak
15/1 Ashtarak ave 
tel: +374 93-23-18-18
mail: avtoshem1@mail.ru

“AVTOSHEM” LLC
RA, Yerevan
9/2 Hr. Acharyan street
tel: +374 98-86-18-18
mail: avtoshem1@mail.ru

     

“AVTOSHEM” LLC
RA, Yerevan
Administrativ district Davitashen
Davitashen 4 bl. 46/3
tel: +374 91-37-20-20
mail: avtoshem1@mail.ru
         

“AVTOSHEM” LLC
RA, Yerevan
159 Sebastia street
tel: +374 77-83-18-18, 
mail: avtoshem1@mail.ru
         

“AVTOSHEM” LLC
RA, Yerevan
40 bld, 2 Artsakh street
tel: +374 33-75-18-18, 
mail: avtoshem1@mail.ru
         

  “AVTOSHEM” LLC
RA, Artashat

23 August street, 39 building 
tel: +374 77-27-18-10, 
mail: avtoshem1@mail.ru
   

“AVTOSHEM” LLC
RA, Yerevan
93 1/1 Bagratunyanc
tel: +374 77-85-18-18
mail: avtoshem1@mail.ru
           

“AVTOSHEM” LLC
RA, Yerevan
14 Arin Berd
tel: +374 93-75-18-18, 
mail: avtoshem1@mail.ru
         

Location

Addresses
Yerevan
1. 118 Nar-Dos
2. 15/1 Ashtarak ave
3. 9/2 Hr. Acharyan street
4. Davitashen 4 bl. 46/3
5. 159 Sebastia street
6. 40 bld, 2 Artsakh street
7. 93 1/1 Bagratunyanc
8. 14 Arin Berd
Artashat
23 August street, 39 building

Contacts

Telephone numbers 

(+374) 91 83 63 73
(+374) 93 23 18 18
(+374) 98 86 18 18
(+374) 91 37 20 20
(+374) 77 83 18 18
(+374) 33 75 18 18
(+374) 77 85 18 18
(+374) 96 90 18 18Mail: avtoshem1@mail.ru 


Branches

 • Yerevan
 • Nar-Dos 118

 • Bagratunyats 93
 • Avan, Acharyan 9/2
 • Davtashen 4th district 46/3
 • Sebastia 159
 • Ashtarak highway 15/1

 • Artsakh 40, 2-nd lane
 • Arin-Berd 14/18
 • Artashat
 • August 23, bld 39

Contacts